Bir ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, bölgesel bazlı bazı illerde prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

2013 yılından bu yana uygulanan bu teşvik sisteminin uygulama süresi bölgesel bazlı değişiklik göstermektedir.

Yararlanma Şartları:

*Bir ve üzerinde sigortalıyı çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla, resmi nitelikteki işyerleri ile ihale konusu iş kapsamında tescil edilmiş işyerleri için sözkonusu prim indiriminden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

*Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işyerleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanamayacağından, bu işyerlerinin altı (6) puanlık ilave prim indiriminden de yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

*Teşvikten yararlanılacak işyerinden dolayı muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması (varsa da Kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin de bozulmamış olması)

*İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da Kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin de bozulmamış olması)

*İşverenin gerçek kişi olması halinde, kendi sigortalılığından kaynaklanan (5510/4-1b kapsamındaki) yasal ödeme süresi geçmiş prim borcunun 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması,

*Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde göndermeleri, Kanun türü 46486/56486/66486 seçilerek gönderilmiş aylık prim hizmet belgelerine ilişkin sigorta primlerinin yasal ödeme süresi içerisinde ödenmesi,

*Sigorta primlerinin, sigortalı hissesi ile Hazinece karşılanmayacak olan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içinde ödenmiş olması,

Sigortalılar Yönünden Yararlanma Şartları

*Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmıyor olması

*4/1-a kapsamında yurt içinde çalışıyor olması

*Tüm sigorta kollarına tabi 4/1-a sigortalısı olması gerekmektedir.

Bu teşvik sistemi işverenler için sistem tarafından otomatik yapıldığından kolay ve maliyetler açısından çok önemlidir. 

Örneğin 2017 için asgari ücretten bildirilen bir sigortalı için yaklaşık 206,65 TL işverenlerin kazancı olmaktadır. İşyerinde 100 çalışanı olan firma için bir aylık kazanç ise her ay için 20,665 TL olup yıllık 247,980 TL işverenlerin kârı olmaktadır. Çalışan sayısı fazla oldukça tutarın da büyüdüğünü düşünürsek işverenlerin hatalı işlemler yapmaması ve bu teşvikten yararlanması büyük önem arz etmektedir.