ADAY ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Şirketimiz Barış Mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:190/14 Kaya İş Merkezi Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE adresinde mukim 0434106286500001 Mersis No’lu GÜNEŞ Özel İstihdam Hizmetleri İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Eğitim Ltd. Şti.Şirketi tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

GÜNEŞ Özel İstihdam Hizmetleri İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Eğitim Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusuyla tarafınızdan temin edilen ve aşağıda belirtilen kişisel verileriniz,

  • Kimlik verisi; Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz,
  • İletişim verisi; E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız
  • Eğitim verisi; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi
  • İş deneyimi verisi; Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
  • Görsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf,

Özel İstihdam Hizmetlerimiz kapsamında işverenler ile iş arayanlara aracılık faaliyetimiz sürecinde aday çalışan olarak, sizlerle iletişim kurulması, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve genel olarak işe alım süreçlerinin yönetilmesi amacıyla Şirketimiz tarafından işlenecek ve paylaşılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Merkez Ofisimiz, şubelerimiz, internet sitemiz www.gunesinsankaynaklari.com aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda yapmış olduğunuz iş başvurusuyla toplanmakta ve KVKK’nun 5. Maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine, kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızın gerektiği durumlarda (Örneğin iş başvurunuzun müşterilerimiz ile paylaşılması) ise açık rızanıza dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla sadece işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Tarafınızdan edinilen kişisel veriler, aday çalışan olarak, sizlerle iletişim kurulması, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve genel olarak işe alım süreçlerinin yönetilmesi amaçlarının ifa edilebilmesi için KVKK’nun 8.ve 9. Maddesinde yer alan kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak şirketimizce gerçekleştirilemeyen ve uzmanlık gerektiren konularda hizmet/destek/danışmanlık alınan yetkili kurum ve kuruluşlarla, mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, talepleri üzerine resmi mercilerle, açık rızanın gerektiği durumlarda ise açık rızanıza dayalı olarak (örneğin iş başvurunuzun müşterilerimiz ile paylaşılması) aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak siz adaylarımız KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz.

Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

KVKK ’da belirtilen haklarınızı kullanmak için www.gunesinsankaynaklari.com adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Barış Mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:190/14 Kaya İş Merkezi Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilir. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız ile ilgili detaylı bilgi almak kanun kapsamında haklarınızı öğrenmek için lütfen http://www.gunesinsankaynaklari.com/kvkk-politika internet sitemizi ziyaret ediniz.