GÜNEŞ

Özel İstihdam Hizmetleri İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Eğitim Ltd. Şti

MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Barış Mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:190/14 Kaya İş Merkezi Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE adresinde mukim Şirketimiz GÜNEŞ Özel İstihdam Hizmetleri İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Eğitim Ltd. Şti tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

İşlenen kişisel verileriniz;

 

Veri Kaynağı

 

İşlenen Veri

Kimlik

Ad-soyad, Anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, TC Kimlik kartı bilgileri( TC Kimlik No, Seri no, cüzdan no, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı) nüfus cüzdanı sureti

İletişim

Adres, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon

Görsel Kayıtlar

Gerçek kişiye ait fotoğraf

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kamera kayıtları

Çalışma Verisi

İmza sirküleri, imza

Finansal Veri

Banka hesap bilgileri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimizle siz müşterilerimiz arasında kurulacak ticari ilişki kapsamında tarafınızdan elde edilen ve aşağıda belirtilen amaçlarıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

 • Özel İstihdam Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Danışmanlık Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Stajyerler İçin Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Arşivleme süreçleri

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz sözleşme/sipariş formları/irsaliye gibi belgelerin imzalanması, düzenlenmesi, idari ve adli makamlardan iletilen talepler yoluyla fiziki olarak, E-posta ve/veya kullanılan program, yazılımlar ve güvenlik kameraları aracılığıyla elektronik olarak, sair iletişim kanallarıyla işitsel olarak toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan Kanunlarda açıkça öngörülmesi (örn; Sözleşmenin imzalanması için imza sirkülerinin alınması, ödeme amacıyla banka hesap bilgilerinin alınması, muhtasar beyannamelerinin düzenlenmesi sebebiyle gayri safi tutar bilgisinin işlenmesi), Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (Örn; Tarafınıza fatura düzenlenebilmesi için kimlik bilgilerinin işlenmesi), İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (iletişime geçebilmek amacıyla telefon e-posta verisinin işlenmesi), Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere kişisel verilerin işlenmesi) ve ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (ör; iletişim bilgilerinin kartvizit alınması suretiyle elde edilmesi) hukuki sebeplerine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

Şirketimizce gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyeti KVKK’nın 5. Maddesinde öngörülen açık rızaya tabi bir veri işleme faaliyeti ise bu durumda kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işlenmekte, açık rızanızın olmadığı durumlarda ise kişisel verileriniz kesinlikle işlenmemekte, saklanmamakta, paylaşılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz haberiniz ya da aksi bir talimatınız olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine (Hizmet Alınan kurum/kuruluşlar, Bankalar, Denetçiler, Vekalet ilişkisi bulunan hukuk bürosu), ve Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (SGK, Vergi Dairesi, Bakanlıklar) aktarılabilmektedir. Söz konusu aktarım Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, şirketimizce gerçekleştirilemeyen ve uzmanlık gerektiren konularda hizmet/destek/danışmanlık alınması, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amaçlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Şirketimizce gerçekleştirilen kişisel veri aktarımı KVKK’nın 5. Maddesinde öngörülen açık rızaya tabi bir veri işleme faaliyeti ise bu durumda kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden aktarılmakta, açık rızanızın olmadığı durumlarda kişisel verileriniz kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak siz müşterilerimiz KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz.

Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

KVKK ’da belirtilen haklarınızı kullanmak için www.gunesinsankaynaklari.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu ’nun doldurulduktan sonra Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Barış Mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:190/14 Kaya İş Merkezi Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilir. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız ile ilgili detaylı bilgi almak kanun kapsamında haklarınızı öğrenmek için lütfen http://www.gunesinsankaynaklari.com/kvkk-politika internet sitemizi ziyaret ediniz.